𝐎π₯𝐲𝐦𝐩𝐒𝐬𝐜𝐑𝐞 π’π©πžπ₯𝐞𝐧 𝐀𝐒𝐣𝐀𝐞𝐧 𝐭𝐒𝐣𝐝𝐞𝐧𝐬 𝐰𝐞𝐫𝐀𝐭𝐒𝐣𝐝

Mag dat?

De basisregel is sinds 2020: niet gewerkt = toch loon. Voorbeelden zijn dat de werknemer ziek is, er geen/niet voldoende werk is of het geval dat de werknemer ineens een ziek kind moet ophalen. Deze redenen waardoor niet gewerkt wordt, komen voor rekening van de werkgever.

Anders is het als de reden van het niet werken voor rekening van de werknemer komt. Dan geldt niet gewerkt = geen loon. De werkgever moet aantonen dat hier sprake van is.

Tijdens werktijd is er enige ruimte voor het regelen van privΓ©zaken. De grenzen hiervan worden mede bepaald door de afspraken die werkgever en werknemer (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregels/een personeelshandboek) hebben gemaakt. En het kijken van sportwedstrijden valt hier niet zomaar onder.

Olympische Spelen kijken tijdens werktijd (zonder dat de werkgever hiervoor toestemming heeft gegeven) zal normaal gesproken dus niet de bedoeling zijn. Dan zou over de aan de sportwedstrijd bestede tijd kunnen gelden: niet gewerkt = geen loon.

Leave a comment