Het vaccineren gaat snel. Iedereen die wil, kan op korte termijn gevaccineerd zijn of gevaccineerd worden tegen Covid-19. Vaccineren is geen verplichting. Dit heeft te maken met grondrechten; het recht op privéleven en het recht op de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Uitzonderingen op deze grondrechten zijn mogelijk als deze bij wet zijn geregeld. Op dit moment is er geen wettelijke grondslag voor een vaccinatieplicht tegen Covid-19.

 

Juist deze vrije keuze roept bij werkgevers en werknemers vragen op. In dit blog beantwoordt Amber Legal een aantal van de vragen die zij in de praktijk tegenkomt.

 

Toegang tot de werkplek weigeren

Als werkgever mag je een werknemer niet zomaar de toegang tot de werkplek weigeren. Ook niet als de werknemer niet gevaccineerd is of weigert een vaccinatiebewijs te laten zien. Wel heeft een werkgever te maken met de zorgplicht op basis van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever een beleid moet voeren waardoor gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers worden voorkomen of beperkt. Hieronder valt ook het risico op besmetting met Covid-19 op de werkvloer. Om ten opzichte van andere werknemers aan deze zorgplicht te voldoen, kan de werkgever andere, minder ingrijpende maatregelen nemen. Het laten doorwerken van een niet-ingeënte werknemer zal daarom normaal gesproken niet in strijd zijn met de zorgplicht.

 

Zorg

Voor werkgevers in de zorg speelt ook de veiligheid van patiënten een rol in de afweging van de belangen van werkgever en werknemer. Dit kan tot een andere uitkomst leiden. Het is dan wel aan de werkgever om eerst andere mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld of de werknemer die niet is gevaccineerd op een andere plek binnen het bedrijf kan worden ingezet.

 

Ontslag

Wanneer een werknemer zich niet laat vaccineren, levert dit normaal gesproken geen grond op voor ontslag. Dit kan anders zijn wanneer een werknemer door zich niet te laten vaccineren de functie niet meer kan uitoefenen. Toch blijft ontslag ook in dat geval de uiterste maatregel. De werkgever onderzoekt eerst of er minder vergaande arbeidsrechtelijke oplossingen zijn voor het probleem. De werkgever kan de werknemer  bijvoorbeeld tijdelijk ander werk laten verrichten.

 

Werknemer weigert vaccinatie

Een werknemer die positief wordt getest op Covid-19 nadat hij het vaccin heeft geweigerd, heeft wel recht op loon gedurende de periode dat de werknemer ziek thuis zit. Dit is alleen anders als een werknemer de opzet had om ziek is geworden. Een werkgever moet dit kunnen aantonen.

 

Vaccinatieverlof

Een werknemer mag zich onder werktijd laten vaccineren. Het vaccinatieverlof geldt voor de tijd die nodig is voor de prik en voor de verplaatsing van en naar het vaccinatiecentrum. De werkgever betaalt over die tijd het gebruikelijke loon door.

 

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verbiedt verwerking van gezondheidsgegevens, waaronder het verwerken van gegevens omtrent vaccinaties. Dit betekent dat de werknemer zijn werkgever niet hoeft te informeren over het al dan niet vaccineren. Wanneer gegevens over vaccinatie van werknemers wel bekend is, mag de werkgever dit niet noteren in bijvoorbeeld een personeelsdossier. Gebeurt dit wel, dan wordt dit aangemerkt als een verboden verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Dit kan tot een boete leiden.

 

Meer weten?
Kom je er zelf niet uit of wordt jouw vraag niet beantwoord? Neem dan gerust contact op met Amber Legal (tel: 06-28128978, e-mail: info@amber-legal.nl). Amber Legal helpt jou graag verder met al je vragen over dit onderwerp.

Leave a comment